English

ไทย
หน้าแรก
ความสำคัญของการศึกษา
ปรัชญา
การปฏิรูปการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เยาวชนจิตอาสา
ศูนย์ฝึกอบรมคุณครู
วิดีโอ
Campus by the Sea
สนับสนุนเรา

ผู้จัดตั้ง

คุณมีชัย วีระไวทยะ
 
จุดมุ่งหมายของโรงเรียน

เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่
ที่มีความซื่อสัตย์ ที่จะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชนบท

 
แผ่นพับโรงเรียน (PDF)
ไทย
อังกฤษ
 
Newsletter
July 2012 (Thai)
June 2012 (Thai)
May 2012 (Thai)
Mar 2012 (Thai)
Feb 2012 (Thai)
Jan 2012 #1 (Thai)
Jan 2012 #2 (Thai)
Volume 1 - 2011
Volume 2 - 2011 (Thai)
Volume 2 - 2011 (Eng)
Dec2011 (Thai)
 
แผนที่

บุรีรัมย์
 
ระยะเวลา

2008 - เริ่มการก่อสร้าง
2009 - มัธยมศึกษาปีที่ 1
2010 - มัธยมศึกษาปีที่1-2
2011 - มัธยมศึกษาปีที่1-3
2012 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัทยา

 
ติดต่อเรา
Kaensri Chaikot,
(Deputy Director for Administration)
Email
kchaikot@gmail.com
 
ผู้สนับสนุน
CLSA Chairman's Trust
Alan Hassenfeld
Amicus Foundation
Toshiba Thailand
Microsoft Thailand
Ensogo.Com
 
หุ้นส่วน
Thai Rice Foundation Under Royal Patronage
Rembrandt Hotel
Student Centered Learning Thailand
 
Press
Students Help with Flood Cleanup in Ayuthaya
 
School-BIRD
Presentation (PPS)
 

โรงเรียนมีชัยพัฒนา

วิสัยทัศน์ของเรา

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข พร้อมๆ ไปกับพัฒนาเสริมสร้าง ศักยภาพของพวกเขาให้นำไปใช้ได้จริง ทั้งในสภาพท้องถิ่นและในโลกเทคโนโลยีปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ยัง มีการพัฒนาและปลูกฝังจริยธรรม ความมีจิตอาสาที่จะรู้จัก ให้กลับไปยัง ชุมชน ให้นักเรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติศึักษาขน บธรรมเนียมประเพณีของชุมชน นอกเหนือจากเน้นพัฒนาด้านการศึกษาเท่านั้น โรงเรียนมีชัยพัฒนายังมีความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังให้พวกเขา เข้าใจถึงการขจัด ความยากจน ความเป็นประชาธิไตย ความเท่าเทียมกัน ทางเพศ และพวกเขาจะเติบ โตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในภายภาคหน้า นักเรียนของเรามาจากครอบครัวชนบทที่ยากจนในจังหวัดบุรีรัมย์ (ภาคตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศ) พวกเขาได้คัดเลือกเข้าเรียนผ่านระบบการจับฉลาก โดยไม่ต้องเสียค่า เล่าเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนเชื่อว่าเด็ก ทุกคนสามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีได้เมื่อได้รับ การอบรมที่ดีและมีทรัพยากรที่เพรียบพร้อม


โรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนาหรือ “โรงเรียนไม้ไผ่” มีบทบาทเป็น

 • ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชน ทุกคนมีส่วนร่วมและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เช่น ทักษะการเกษตร, ทักษะธุรกิจ และทักษะการประกอบอาชีพอื่นๆ
 • ศูนย์กลางสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพแ ละเพิ่มรายได้ สำหรับนักเรียนและครอบครัว
 • ศูนย์พัฒนาและอบรมครูเพื่อเพิ่มความ รู้และศักยภาพของครูในชนบท


ความแตกต่างของโรงเรียนไม้ไผ่จากโรงเรียนอื่นๆ

 • โรงเรียนปิดเทอมในช่วงฤดูกาลปลูกข้าวและเกี่ยวข้าว เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน การทำนากับครอบครัว
 • โรงเรียนเปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดีถึงวันจันทร์ (ปิดวันอังคารและวันพุธ) เพื่อเอื้อให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ มาเป็นอาสาสมัครสอน และบุคคลผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชม ได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
 • โรงเรียนไม่เก็บค่าเล่าเรียน แต่นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องปลูกต้นไม้จำนวน 365 ต้น และบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 365 ชั่วโมงเป็นการแลกเปลี่ยน
 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะไปศึกษาที่พัทยา เป็นเวลาหนึ่งปี เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต อุตสาหกรรม และการประกอบอาชีพในสภาพแวดล้อม ที่แตกต่าง จากจังหวัดบุรีรัมย์
 • โรงเรียนสร้างด้วยไม้ไผ่

การพัฒนาองค์ความรู้ในห้องเรียน

 • นักเรียนค้นคว้าข้อมูลและเรียนรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ควบคู่กับหนังสือในห้องสมุด
 • นักเรียนเป็นผู้เลือกหัวข้อโครงงานและ กำหนดกิจกรรมที่ต้องการค้นคว้าและเรียนรู้
 • โดยมีคุณครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก และชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม
 • นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นการเรียนรู้และแก้ปัญหาร่วมกัน

บทบาทเพื่อสร้างผู้นำในอนาคต

 • นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา และประเมินการสอนของครู
 • นักเรียนร่วมรับผิดชอบในการคัดเลือก นักเรียนเข้าใหม่ (มัธยมศึกษาปีที่ 1)
 • นักเรียนมีโอกาสทำธุรกิจสร้างราย ได้ของตนและชุมชน โดยกำไรบางส่วนจะ มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
 • นักเรียนมีส่วนร่วมในคณะกรรมการจัดซื้อของโรงเรียน และเรียนรู้ในเรื่องการวางแผน การกำหนดงบประมาณ และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน

 
 

 
     
 
PDI
VDP
LPM-Secondary
C&C
B&B
VTL
BREAD
YouTube
Facebook